Getting Here

GETTING HERE TO LAO-TOP COLLEGE


How to Getting to Barcamp ?

ສະຖານທີ່ຈັດງານ BarCamp Vientiane 2017 ຕຶກ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ບ້ານ ໂພນປາເປົ້າ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ຖະໜົນໂພນປາເປົ້າ,  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່)

Venue: Lao-Top College.

Phonepapao Rd, Vientiane LaoPDR (Maps).

SPONSORS